از کدام بخش بیشتر لذت می برید؟
(14.98%) 257
از هیچ کدام
(27.98%) 480
دانلود فیلم
(13.99%) 240
نرم افزار
(16.85%) 289
دانلود بازی
(18.60%) 319
دانلود آهنگ
(7.580%) 130
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 1715