از کدام بخش بیشتر لذت می برید؟
(15.01%) 257
از هیچ کدام
(28.03%) 480
دانلود فیلم
(13.96%) 239
نرم افزار
(16.88%) 289
دانلود بازی
(18.57%) 318
دانلود آهنگ
(7.535%) 129
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 1712